U ovim teškim i izazovnim trenucima za našu Crnu Goru i opštinu Ulcinj, IPA podregija Ulcinj kroz saradnju sa NVO ,,Amaneti” sprovodi humanitarnu akciju pomoći u paketima najugroženijim porodicama u gradu i svim ruralnim seoskim područjima.

NVO ,,Amaneti” je preko velikog humaniste i donatora H. Brcvaka obezbijedila 125 paketa pomoći,a kroz ostale donatorske aktivnosti obezbijeđeno je 248 paketa za najugrozenije porodice.

Saradnjom člana UO NVO ,,Amaneti” g-dina Nevryza Saptafija i predsjednika IPA podregije Ulcinj Kuzman Stojana, kroz logističku pomoć podregije Ulcinj, do sada je podijeljeno 120 paketa pomoći.

Saradnja NVO ,,Amaneti” i IPA podregije Ulcinj odvija se i ovih dana do podjele svih 248 paketa pomoći, u skladu sa svim mjerama NKT CG i opstinskog štaba Ulcinja.

SERVO PER AMIKECO

Në këto kohë të vështira dhe sfiduese për Malin e Zi dhe komunën e Ulqinit, nën-rajoni IPA i Ulqinit, përmes bashkëpunimit me OJQ-në Amaneti, zhvillon një veprim humanitar për të ndihmuar paketat për familjet më të rrezikuara në qytet dhe të gjitha zonat rurale rurale.

OJQ “Amaneti” siguroi 125 pako ndihme përmes humanistit të madh dhe donatorit z. Hajriz Brcvak, dhe përmes aktiviteteve të tjera të donatorëve siguroi 248 pako për familjet më të rrezikuara.

Me bashkëpunimin e z. Nevryz Saptafi, anëtar i Bordit Drejtues të OJQ-së “Amaneti” dhe Presidentit të nën-rajonit IPA Ulqin Deri më tani, përmes ndihmës logjistike të nën-rajonit të Ulqinit, Kuzman Stojana ka shpërndarë 120 pako ndihmash.

Bashkëpunimi midis OJQ-së “Amaneti” dhe IPA të nën-rajonit të Ulqinit po vazhdon ende deri në shpërndarjen e të gjitha 248 pakove, në përputhje me të gjitha masat e MNE të Malit të Zi dhe shtabit komunal të Ulqinit.