Dana 28.07.2016.godine na Vučjem dolu uz neposrednu granicu Crne Gore i Bosne i Hercegovine, održana je svečanost povodom 140 godina od hrabre bitke crnogorskih i hercegovačkih junaka pod komandom Knjaza crnogorskog Nikole, protiv jake i brojne turske vojske.

Iz Wikipedije, slobodne enciklopedije

Vučji do, zaravan oko 6 km istočno od Bileće, na kojoj se 1876. vodila odlučujuća bitka između Turaka i Crnogoraca.Vucji_Do_flag

U crnogorsko-turskom ratu 1876-78, crnogorski Sjeverni odred jačine 17 crnogorskih i 11 hercegovačkih bataljona i 4 topa, posle neuspjeha na Bišini, povukao se iz rejona Nevesinja i prikupio 27. jula uveče u selu Vrbici s predstražama između Vučjeg dola i Bileće. Toga dana knjaz Nikola je rasporedio sve snage u 4 brigade, a rezervu od 6 bataljona zadržao pod svojom neposrednom komandom.

Turske snage (24 bataljona i 12 topova) pod Muhtar-pašom nastupile su za Sjevernim odredom i stigle u Bileću 27. jula 1876.

Turci su 18. jula sa 16 bataljona i 12 topova krenuli pravcem Bileća – Vučji do – Ubli; u prethodnici su se nalazila 4 bataljona i 2 topa pod Selim-pašom; za njima su nastupali 5 bataljona i 3 topa pod Osman-pašom, sa zadatkom da prije Vučjeg dola skrenu ka Golom brdu (kota 1049) i Vardaru (kota 1129) radi zaštite lijevog boka glavnine; glavnina jačine 9 bataljona i 7 topova nastupala je pod neposrednom komandom Muhtar-paše, a ispred nje bašibozuk (oko 1000 ljudi).

Crnogorsko-hercegovačke predstraže izložene dejstvu artiljerijske vatre povukle su se na Kokot (kota 1249), Kovčeg (kota 1216) i Golo brdo (kota 1049 i kota 1073). Brigade iz logora u selu Vrbici krenule su ka položajima Vardar – Kovčeg i izbile kolonom na desno krilo pod serdarom Jolem Piletićem, na centar pod serdarom Bajom Boškovićem i na lijevo krilo pod vojvodom Petrom Vukotićem, za njim vojvoda Peko Pavlović, a knjaz Nikola sa 6 bataljona na Kokot (kota 1249). U međuvremenu, turska prethodnica se pod vatrom crnogorsko-hercegovačkih predstraža razvila u streljački stroj, zauzela Kovčeg (kota 1216) i produžila prema Kokotu, a snage pod Osman-pašom su preko Radmilovića Dubrave (deo sela Baljaka) produžile pokret prema Vardaru (kota 1129). Za to vrijeme Sjeverni odred izbio je na položaje Vardar i Kokot i kad su se Turci približili na 1000-1500 -{m}- krenuo im u susret. Mada bez podrške artiljerije, koja je bila upućena u Uble, lijevo krilo Sjevernog odreda je u snažnom naletu razbilo bašibozuk koji je u bjekstvu u prolazu, kroz redove nizama, načeo njihov moral. Sjeverni odred je zauzeo na juriš Kovčeg (kota 1216), likvidirao tursku artiljerijsku posadu i zaplijenio topove; tu je poginuo Selim-paša; desno krilo Sjevernog odreda razbilo je, za to vrijeme, kolonu pod Osman-pašom, zaplijenilo topove, zarobilo cio bataljon Turaka i Osman-pašu. Muhtar-paša uspio je da razvije za borbu samo dio glavnine, koju su odmah napali već razvijeni crnogorski bataljoni i natjerali je da većim dijelom baci oružje i u panici pobjegne prema Bileći. Razbijene turske snage gonio je Sjeverni odred do utvrđenja u Bileći, iz kojeg je Muhtar-paša, sutradan, odstupio prema Trebinju.

U bici su Turci imali 4000 poginulih i ranjenih; među poginulim sem Selim-paše nalazila su se 3 miralaja (pukovnika), 3 potpukovnika i 168 nižih oficira; zaplijenjeno je oko 3000 pušaka, 21 zastava, i dr. Sjeverni odred imao je 70 poginulih i 118 ranjenih.