Generalni sekretar IPA Crna Gora u osnivanju Snežana Zekić i sekretar IPA Regija Centar mr Goran Bošković, održali su 17.aprila 2014.godine radni sastanak sa predstavnicima Javne ustanove za brigu o djeci „Dječiji savez“ Podgorica, sa kojim će se u narednom periodu i potpisati Ugovor o saradnji.

Na sastanku je razgovarano o mogućnostima buduće saradnje i aktivnostima koje IPA Crna Gora u osnivanju planira sprovesti do punopravnog članstva u septembru 2014.godine, ali i aktivnostima koje realizuje IPA Regija Centar.

IPA Regija Centar u narednom periodu će sa Javnom ustanovom za brigu o djeci „Dječiji savez“ Podgorica, uz učšešće zainteresovanih subjekata, organizovati zajedničke tribine pod nazivom „Djeca i bezbjednost“ i „Pisanje projekata ka EU fondovima“, koristeći sadržajne kapacitete Dječjeg saveza-Dječje odmaralište na Veruši.

Javna ustanova za brigu o djeci ’’Dječiji savez’’ Podgorica, čiji je osnivač Glavni grad Podgorica obavlja sljedeće aktivnosti:
– obezbjeđivanje smještaja i ishrane u dječijim odmaralištima
– sportsko rekreativne, kulturno-zabavne i vaspitno-obrazovne aktivnosti djece do 15 godina starosti kao i obezbjeđivanje zdravstvene zaštite;
– pružanje ugostiteljskih i turističkih usluga koje doprinose ostvarivanju cijeva radi kojih je Ustanova osnovana;
– stvaranje uslova u kojima će djetetu biti pristupačna uspjela ostvarenja u kulturi, umjetnosti, sportu i drugim područjima života putem bogate i raznovrsne ponude sadržaja i aktivnosti za djecu;
– stvaranje uslova i raznovrsnih organizacionih formi za igru djece, za intezivno druženje i podsticanje razvoja njihovih stvaralačkih sposobnosti;
– podsticanje djece da tragaju za novim saznanjima radi ostvarivanja ličnih predispozicija.

Rad Ustanove predstavlja dopunu školskim i vanškolskim aktivnostima djece. Programi rada protkani su humanizacijom, solidarnošću i socijalizacijom dječije ličnosti, pomažući u njihovom rastu i razvitku. Primarni zadatak ove Ustanove je da jača veze između porodice, škole i humanitarnih organizacija. Ova ustanova se zalaže za poštovanje Konvencije o pravima djeteta, kao uvažavanje i poštovanje dječije ličnosti.
Ustanova ima dugu tradiciju, od svog osnivanja 1942 godine, promijenila je nekoliko naziva i to Savez pionira, Savjet za socijalističko vaspitanje i brigu o djeci, Savez pionira Opštine Podgorice . Odlukom SO Podgorica 21.07.1998. stiče status JU za brigu o djeci ’’Dječiji savez’’Podgorica.