Predsjednik IPA Sekcije Crna Gora Vojislav Dragović i Rajka Perović ispred nevladine organizacie “Centar za prava djeteta Crne Gore”, potpisali su 30.10.2017.godine  Memorandum o saradnji.

Cilj ovog Memoranduma je uspostavljanje saradnje na polju pružanja podrške afirmaciji i promociji zajedničkih ciljeva i zadataka u oblasti prava djeteta, sportskog duha, rekreacije, timskog rada, druženja, kao i podizanje svijesti i potreba za edukacijom i saradnjom, a sve u svrhu poboljšanja kvaliteta života djece u Crnoj Gori.

Centar za prava djeteta Crne Gore je nevladina, nestranačka, neprofitna organizacija usmjerena na unapređenje kvaliteta života djece i mladih.

Svoje aktivnosti Centar za prava djeteta Crne Gore sprovodi poštujući četiri osnovna principa: Pravo na život, opstanak i razvoj; Nediskriminacija; Participacija; Najbolji interesi djeteta. Namjera nam je da, slijedeći vrijednosti organizacije: otvorenost, toleranciju, odgovornost, poštujući principe i politiku drugih organizacija, radimo na programima koji su u najboljem interesu djeteta. TežnjaCentra za prava djeteta Crne Gore je da doprinese da se prava djeteta u našoj zemlji što doslednije poštuju, da budu osnov za rad profesionalaca, misao vodilja za roditelje i staratelje i sadržaj svijesti svakog djeteta. Tako ćemo brže i sa većim izgledima na uspjeh postati društvo u kome je individualni doprinos popjedinca vrijedan pažnje.

Konvencija o pravima djeteta, kao međunarodni dokument, za nas ima poseban značaj, ali nam sama po sebi nije cilj, već i sredstvo kojim ćemo pokušati da ostvarimo ono što smo zacrtali kroz misiju organizacije. Centar za prava djeteta Crne Gore nastoji da okupi i uspostavi kontakte sa što više institucija i nevladinih organizacija koje se bave djecom, s ciljem da prepozna probleme koji nijesu institucionalno tretirani, radi adekvatne pomoći djeci i mladima, kako kroz promociju, tako i kroz konkretne programe zaštite dječjih prava.

Uključivanje djece u programske aktivnosti Centra predstavlja afirmaciju njihovih prava na okupljanje i udruživanje, na informaciju, na učešće i mišljenje.
Centar za prava djeteta Crne Gore je evidentna potreba lokalne sredine i države Crne Gore za stabilnom i prepoznatljivom nevladinom organizacijom iz oblasti dječjih prava, što potvrđuje i veliki broj realizovanih projekata.