Članovi IPA  Sekcije Crna Gora – policijski inspektori Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova koji se bave poslovima borbe protiv droge i suzbijanja maloljetničke delinkvencije, u sklopu projekta podržanog od strane Ministarstva sporta „Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti i promocija zdravih stilova života“, pod nazivom „Zajedno protiv droge“, organizovali su u septembru 2017.godine predavanja u osnovnim školama „Sutjeska“ i „Branko Božović“ na temu prevencije narkomanije i promocije zdravih stilova života.

U toku ovih interaktivnih predavanja/radionica sa učenicima osmih i devetih razreda predavači su stavili akcenat na upoznavanju i edukaciji mladih o štetnosti korišćenja psihoaktivnih supstanci ili droga kroz promociju zdravih stilova života i nenasilne komunikacije.

Takođe su se učenici upoznali o načinima stvaranje uslova za zdraviji i kvalitetniji razvoj djece i mladih, u smislu prevencije zloupotrebe svih oblika psihoaktivnih supstanci i promocije zdravih stilova života.

Svrha ovih predavanja je takođe da se posredno, edukacijom djece,utiče na podizanju svijesti, prvenstveno roditelja a zatim i šire javnosti o opasnostima i mogućim posljedicama zloupotrebe droga  i maloljetničke delinkvencije.