IPA Sekcija Crna Gora, Uprava policije i SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Podgorica, uz podršku OSCE-a Misije u Crnoj Gori, započeli su realizaciju projekta „Uspostavljanje efikasnog sistema prevencije i zaštite od nasilja u porodici u policijskim službama“.

Cilj projekta je jačanje kapaciteta policijskih službi za kvalitetniju primjenu Protokola o postupanju, prevenciji i zaštiti od nasilja u porodici i povećanje svijesti i informisanosti javnosti o ulozi policijskih službi u zaštiti od nasilja u porodici.

U svrhu postizanja planiranih ciljeva, u okviru projekta će se realizovati jednodnevni treninzi za policijske službenike o primjeni Protokola, koji će se održati u svim opštinama u Crnoj Gori, analiza stanja i izrada preporuka za poboljšanje rada policije i informisanje javnosti o ulozi policijskih službi u zaštiti od nasilja u porodici.

Projekat je započet obukom službenika policije u Danilovgradu, Cetinju, Kolašinu, Pljevljima, Beranama, Andrijevici, Plavu, Rožajama, Bijelom Polju i Mojkovcu, koje je već sada prošlo 115 službenika policije.

Planirano je da obuku prođe minimum 200 službenika policije različitih profila (inspektori za krvne i seksualne delikte, maloljetničku delinkvenciju, nasilje u porodici, policajci u zajednici, vođe bezbjedonosnih sektora i odgovorne starješine iz stanica policije) iz svih 8 centara bezbjednosti i 13 odjeljenja bezbjednosti.

Program obuke sprovode Biljana Zeković – direktorica SOS Podgorica i Slavko Milić, Snežana Zekić (generalni sekretar IPA Sekcije Crna Gora) i Dušan Baković inspektori Uprave policije.

Tokom obuke službenici policije, osim sticanja novih znanja, razgovaraju i o problemima i preprekama na koje nailaze tokom intervencija u porodičnom nasilju, razmjenjuju iskustva dobre prakse i dobijaju instrukcije kako da postupaju u skladu sa Protokolom.

Takođe, dobijaju i informacije koje su to uloge i odgovornosti ostalih institucija u procesu podrške žrtavama, kako bi na što kvalitetniji način informisali žrtvu, ali i uticali na druge institucije da na kvalitetniji način preuzmu sopstvenu odgovornost, kako bi podrška žrvama bila što potpunija a samim tim i efikasnija.

Rezultati projekta će stvoriti mogućnost da službenici policije na efikasan način vrše poslove i postupaju u otkrivanju, sprječavanju, kao i zaštiti žrtava nasilja u porodici.

Planirani program će obezbijediti znanja i vještine potrebne da u postupku sprječavanja i otkrivanja djela nasilje u porodici policija postupa obazrivo, objektivno i na način koji je prilagođen posebnim potrebama žena, djece, starih i nemoćnih lica .

Uspješna policijska intervencija zasnovana na razumijevanju, poštovanju i povjerenju povećaće osjećaj sigurnosti žrtava porodičnog nasilja.

Žrtve i potencijalne žrtve će češće prijavljivati nasilje u porodici jer će znati da mogu biti zašticene i da iz situacije nasilja postoji izlaz.

Medijska prezentacija mogućnosti zaštite od nasilja, uloga i odgovornosti policijskih službenika, povećaće stepen informisanosti same zajednice ali stepen povjerenja građana u policijske službe.

Partneri