IPA Sekcija Crna Gora u saradnji sa Javnom ustanovom za za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci – Podgorica i uz podršku Ministarstva prosvjete sprovela je aktivnosti u okviru projekta “Zajedno protiv droge”, planirane za tekuću godinu.

Aktivnosti su se sprovele u Podgorici 25.05.2016.godine u Osnovnoj školi “Božidar Vuković Podgoričanin” i 26.05.2016.godine u Osnovnoj školi “Radojica Perović”, gdje su službenik Uprave policije – Grupe za suzbijanje droge Podgorica (član IPA Sekcija Crna Gora) i specijalni pedagog iz Javne ustanove za za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci, održali predavanja na temu «Prevencija vršnjačkog nasilja i upotrebe opojnih sredstava» za 90 učenika 8 razreda.

Predavanjima je prisustvovao i predstavnik Ministarstva prosvjete, a u sklopu ovih aktivnosti podijeljen je edukativni materijal za roditelje i djecu, brošure pod sloganom “Zajedno protiv droge“.

Kam­pa­nja „Za­jed­no pro­tiv dro­ge“ je usmje­rena na pre­ven­ci­ji zlo­u­po­tre­be dro­ga kod dje­ce i mla­dih, a nastavak ovih i sličnih aktivnosti slijede u narednom periodu kako u osnovnim tako i srednjim školama u Podgorici.